ಮೈಸೂರು ವಿವಿ ಘಟಿಕೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಭಾಷಣದ ಮೋಡಿ

ಪದವಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಎಂದು ಕನ್ನಡದ ವಾಕ್ಯ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡುವ ಮಲಕ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಸ್ಕ್ರತಿ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮೋದಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದರು. ಮೈಸೂರಿನ

Read more
Translate