ಅಗ್ರ ಪಂಚಾಂಗ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭ

ಶ್ರೀ ವಿಕಾರಿನಾಮ ಸಂವತ್ಸರದ ನೂತನ ಪಂಚಾಂಗವನ್ನು ಇಂದು ಮೈಸೂರಿನ ರೋಟರಿ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಆರಾಧ್ಯರವರ ನೇತ್ರುತ್ವದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು.

Translate